Information från Årsstämman 2019

  • Årsstämmoprotokoll och val.

Årsstämman genomfördes med val av ledamöter för kommande verksamhetsår. Valen framgår av bifogat årsmötesprotokoll.

Protokoll fiberföreningens årsstämma 2019

  • Information om läget

Ordföranden redogjorde för de dikussioner som förts mellan Torestorps fiberförening, Öxabäcks fiberförening, Marks Energi samt Marks kommuns företrädare. För vårt vidkommande resulterade diskussionerna, att föreningen har slutit avtal med Zitius för leverans av lyst fiber. Detta innebär att vi har möjligheter att tända upp vårt nät. Det som kvarstår nu är faktorer vår förening inte kan påverka, utan är avhängigt hur snabbt kvarstående svetsning av fiber kommer att ta och Telia för att driftsätta våra beställningar för leverans.  Vi  beräknar att vårt nät ska vara vara i full drift under juli månad.

Det ser mycket ljust ut………..

Posted in Uncategorized.